Disneyland na de Rat

Nu de lang-, langverwachte nieuwste attractie in Disneyland Paris dan eindelijk geopend is, kunnen we het nu ons echt af gaan vragen: what’s next?

De geruchten zijn talrijk — en wij denken zelf dat er best wel eens wat van kan kloppen.

w765.850fe_r16-9_e7a7ff87967aaed9312117b63643df1b

Vooropgesteld: geruchten gaan altijd en al jarenlang. De eerste keer dat we over de komst van Ratatouille schreven was in 2008 — zes jaar geleden!

Het is publiek geheim dat Parijs al jaren een Ratatouille-attractie op het oog had, maar de aanhoudende financiële problemen en vooral de banken die weigerden het benodigde geld te lenen gooiden keer op keer roet in het eten.

Maar: dat is niet meer zo. Zoals je al in dit interview met Jay Rasulo kon lezen, heeft de Walt Disney Company eind 2012 de schulden van Parijs overgenomen. In grote lijnen houdt dat in dat als Parijs geld nodig heeft voor investeringen in attracties, hotels, noem maar op, ze daarvoor niet meer hoeven aan te kloppen bij de banken, maar rechtstreeks naar het moederbedrijf kunnen stappen. En dat bedrijf SNAPT – zeker na de grote investeringen in Disney California Adventure die ook terug betalen in bezoekersaantallen, crowd-flow en merchandiseverkoop – dat investeren noodzakelijk is. Zie, La Place de Rémy.

Wat komt hierna? Hier een opsomming van veel gehoorde en gelezen geruchten. Nogmaals: dit zijn geruchten. Maar met de wetenschap dat er in Parijs echt fundamenteel iets veranderd is (en dat zie je nu al, aan de kwalitatief hoogstaande Halloween-, Kerst- en Lenteseizoenen, de verbeterde kwaliteit van het eten en de grootscheepse renovatieplannen) lijken ze ons waarschijnlijker dan ooit.

De plannen zijn verdeeld over beide parken, met de grootste focus op het Studios Park. Niet zo gek – Philippe Gas heeft al duidelijk laten weten dat daar de prioriteit ligt.

De grootste verandering – en deze gaat over meerdere jaren plaatsvinden – is de herindeling van het park in drie distinctieve themagebieden: het oude Hollywood (de entree en het midden van het park, met Front lot, Hollywood Boulevard en de Tower of Terror), Pixar Studios (het rechtergebied, grofweg alles wat nu Toon Studios heet) en een Marvel gebied (de linkerhelft van het park).

De eerste merkbare verandering zou een sluiting van Animagique zijn in 2015. Wat er voor in de plaats komt is nog niet bekend, maar iets rond een Pixar-film ligt dus voor de hand. Ook Flying Carpets over Agrabah krijgt een Pixar-thema (Incredibles wellicht?). De grote klapper zou – in 2016 – de komst van Toy Story Mania zijn, de 3D shooter die al een groot succes is in de Amerikaanse parken en Tokio. Disney heeft al eens geroepen dat elk resort deze ride gaat krijgen en de geruchten over de komst naar Parijs zingen al langer rond.

TSM zou onderdeel worden van Toy Story Playland, met de ingang tussen RC Racer en Parachute Drop. En ja, dan ligt de Studio Tour WEER in de weg 🙂

w765.c6930_r16-9_67c7a3af29200d5f0175c4f0ea75b837

Voor 2017 staat de ombouw van Hollywood Boulevard naar een daadwerkelijke straat met echte gebouwen en de her-thematisering van het plein voor Cinemagique op de planning. De boulevard zou doorlopen naar een nog aan te leggen meer aan het einde, waar wellicht later een avondspektakel plaats kan vinden. Op den duur kan er hier ook een tramlijn a la Red Trolley komen te rijden — inderdaad, klinkt allemaal heel erg als het prachtige aan DCA toegevoegde Buena Vista Street.

In 2018 is Marvelland aan de beurt: het hele gebied krijgt een New York-look en feel. Zo wordt de facade van de Rock n Rollercoaster het gebouw van de New Yorkse krant The Daily Bugle en krijgt de rit zelf een Spiderman-thema waarbij je langs de wolkenkrabbers wordt geslingerd. Ook de Stunt Show en Armageddon krijgen een Marvel-thema.

Wat dit gerucht extra kracht bijzet is dit artikel op Micechat over de komst van een nieuw gebied in DCA met Marvel meet & greets. In de schaduw van het Hollywood-deel met de Tower of Terror, verscholen achter New York facades. Hoor ik daar copy-paste-laten-we-de-kosten-delen?

Het Disneyland Park wordt ook niet vergeten, maar echt grote nieuwigheden lijken vooralsnog minder zeker. In 2017 bestaat het park 25 jaar en vooralsnog lijkt het upgraden van klassieke attracties de manier waarop dit gevierd gaat worden. Dit lijkt waarschijnlijk omdat veel van deze upgrades al zijn uitgevoerd in de Amerikaanse parken — en daarmee dus een stuk goedkoper te implementeren in Parijs. Al heel vaak genoemd en daarmee zo goed als zeker lijken nieuwe effecten voor Big Thunder Mountain en Space Mountain. Beiden zouden in de loop van 2015 en 2016 maandenlang sluiten. BTM kan profiteren van de nieuwe effecten die in Anaheim al zijn toegevoegd, Space zou (deels?) terugkeren naar de effecten van Mission 1 en ook voorzien van nieuwe wagens die stukken minder last moeten hebben van het schokkerige ritverloop zoals het nu is.

Verder liggen voor de hand upgrades van Phantom Manor (met effecten zoals toegevoegd in Orlando), Pirates of the Caribbean (met Jack Sparrow animatronics) en natuurlijk ook Star Tours 2. Naar verluidt nog niet meteen met het ombouwen van het omliggende gebied naar Star Wars Land, maar met de komst van een hele reeks nieuwe films zal dat eerder uitstel dan afstel zijn lijkt ons.

w765.c6930_r16-9_23078a1039f23b082f84488296aa29dd

Nog meer in de Glazen Bol kijken levert heel wilde verhalen op, waarbij de komst van een Soarin-achtige attractie vaak genoemd wordt, maar waar? De ene bron houdt het op WDS, de ander meent in het Disneyland Park met een Indiana Jones-thema. Verder zou er sprake zijn van een hotel IN het Studios Park aan de overkant van het aan te leggen meer, een E-ticket rondom Avengers, een kloon van het nog te bouwen Avatar-land… geruchten genoeg.

Maar met de focus op de komende vier jaar ligt er heel wat moois en niet te vergeten ingrijpends op ons te wachten. Al jaren horen we, bij elke uitbreiding van het Studios Park, dat het succes ervan doorslaggevend zal zijn voor verdere investeringen. Laten we er eens van uit gaan en dit lezen: http://salonmickey.blogspot.co.uk/2014/07/32m-boost-predicted-for-disneyland-paris.html

Laat het maar gebeuren. Laten Walt Disney Company en EuroDisney eens en voor altijd de fouten herstellen die gemaakt zijn met de bouw van het Studios Park.

Geruchten, kan niet waar zijn, ik geloof het niet? Er is al veel veranderd. De kwaliteit van de huidige seizoenen, elke dag een avondshow van het kaliber Dreams met bijhorende sluitingstijden, Place de Remy… we zitten al jarenlang middenin de grootste turnover die Parijs sinds de opening van Space Mountain heeft gezien.

 

==========

DISNEYLAND AFTER THE RAT — WHAT’S NEXT?

w765.850fe_r16-9_e7a7ff87967aaed9312117b63643df1b

Now that the long, long awaited newest attraction at Disneyland Paris has finally opened its doors to the public, we can now start asking ourselves: what’s next? 

The rumors are plentiful – and we think some of them might really make sense. 

First off: rumors about the future of Walt Disney Studios Park have been floating around for years now. The first time we wrote about the possibility of a Ratatouille ride was back in 2008 – six years ago!

It is no secret that Paris had a Ratatouille attraction coming for quite a while, but the ongoing financial problems and especially the banks that refused to lend the money needed repeatedly threw those plans back a few months, eventually years.

But, things have changed. Stated in this interview with Jay Rasulo, the Walt Disney Company took over the debts that have burdened the Parisian years at the end of 2012. In other words, this means that if Paris needs money for investment in attractions, hotels, you name it, they no longer need to ask the banks, but can go directly to the parent company. And that’s one company that understands that investments are necessary- especially after they’ve seen hw effective the large investments in Disney California Adventure have been: more visitors, better crowd flow between the two parks and skyrocketing merchandise sales. The result here so far: La Place de Remy.

w765.c6930_r16-9_ac20dc58d5272236c885ec9a97696784

So, what’s next? Let us introduce to you a list of widely spread rumors. Again, these are rumors. But with the knowledge that there truly something fundamental has changed in Paris (and you can see that, just think of the high-quality Halloween, Christmas and Spring Seasons, the improved quality of the food offerings and the massive redevelopment of hotels and infrastructure) they seem more probable to us than ever before.

The plans are divided over the two parks, with the greatest focus on the Studios. Not so strange – Philippe Gas has already announced that their biggest priority is turning WDS into a full-day experience.

The biggest change – and it will take place over several years – is the reclassification of the park in three distinctive themed areas: the old Hollywood (the entrance and the center of the park, with Front Lot, Hollywood Boulevard and Tower of Terror), Pixar Studios (the right area, roughly what is now called Toon Studios) and Marvel area (the lefthand side of the park).

The first noticeable change would be a closure of Animagique in 2015. Whatever its replacment will be is not yet known, but something themed to a Pixar film seems obvious. Flying Carpets over Agrabah will also get a Pixar theme (Incredibles perhaps?). The big one here will be – in 2016 – the arrival of Toy Story Mania, the 3D shooter which already has proven to be a great success in the U.S. and Tokyo parks. Disney has already stated before that each resort is going to get this ride sooner or later. Rumors about the arrival in Paris have been making the rounds for some time now.

Toy Story Mania would be part of Toy Story Playland, with the entrance possibly between RC Racer and Parachute Drop. And yes, Studio Tram Tour will be moved — AGAIN.

w765.c6930_r16-9_67c7a3af29200d5f0175c4f0ea75b837

For 2017, the conversion of Hollywood Boulevard to a real street with real buildings and re-theming of the open space in front of Cinemagique is scheduled. The boulevard would continue all the way to a lake at the end, which could well be the spot for an evening show to take place. One day even the Red Trolleymight start making its rounds there, just like on the newly added Buena Vista Street at DCA.

In 2018, it’s Marvel Land’s turn: the whole area will be re-themed to a New York look and feel. Thus, the facade of the Rock n Rollercoaster building will resemble that of the New York newspaper The Daily Bugle and the ride itself will get a Spiderman theme in which you’ll fly across the skyscrapers. Also, both The Stunt Show and Armageddon will get a Marvel theme.

This rumor seems to be backed up by this story over at Micechat. It talks about the arrival of a new area in DCA with Marvel meet & greets. To be built adjacent to the Hollywood portion of the Tower of Terror, hidden behind New York facades. Do I hear copy-paste-let’s-share-the-costs?

Disneyland Park will not be forgotten, but really great innovations appear to be less certain. In 2017, the park will be 25 years old and it looks like upgrading classic attractions is the way this is going to be celebrated. This all seems very likely because many of these upgrades have already been implemented in the American parks – and therefore are a lot cheaper to implement in Paris as well. Very often heard and thus almost certain: new effects for Big Thunder Mountain and Space Mountain. Both are to be closed for several months during 2015 and 2016. BTM can benefit from the new effects that recently debuted in Anaheim, while Space Mountain would (partially?) return to the effects of Mission 1 and also receive new cars that should provide a much smoother ride experience.

Furthermore, obvious upgrades are Phantom Manor (with added effects such as its Orlando counterpart) Pirates of the Caribbean (Jack Sparrow animatronics) and of course Star Tours 2. Reportedly not immediately with the addition of a surrounding Star Wars mini-land, but with the arrival of a whole series of new films that shouldn’t take too long to come after all.

After all this? A look into the Crystal Ball stirs up some very wild stories, such as the arrival of a Soarin-like attraction. One source says it’ll go in the Walt Disney Studios, the other believes it’ll end up in the Disneyland Park with an Indiana Jones theme. Furthermore, a new hotel could be built IN the Studios Park across the new lake, an E-ticket with the Avengers, a clone of the yet to be built Avatar Land… there are plenty of rumors.

But let’s just focus on the next four years; all these rumours promise a lot of beautiful and not to forget drastic new things waiting for us. For years now, we’ve been hearing with all extensions of the Studios Park that further investments are dependant on the success of the latest addition. You know what? Let’s just say that it’s actually true and then read this: http://salonmickey.blogspot.co.uk/2014/07/32m-boost-predicted-for-disneyland-paris.html

Here’s hoping. Hoping it will happen. Hoping the Walt Disney Company and Euro Disney will, for once and for all repair everything that’s so wrong with the Walt Disney Studios Park from the get-go.

Rumors, you say? Can’t be true, you say? A lot has changed. The quality of the current season offerings, a daily evening show like the world-renowned Dreams with its longer opening hours, la Place de Remy … we’re already experiencing this. For quite some time now, the Parisian Parks have been in the middle of their biggest turnover since the opening of Space Mountain back in ’95. Exciting times, quite indeed.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.