25 jul

Exclusief - Toekomstige ontwikkelingen van Disneyland Paris in gevaar?

Deze week heeft ons het nieuws bereikt dat The Walt Disney Company de toekomstige projecten die na Ratatouille in de parken zouden moeten verschijnen voorlopig heeft stilgelegd. Wat zou dit kunnen betekenen voor de toekomst van het resort? In dit artikel proberen we hier via wat logisch redeneren een antwoord op te geven.

Themepark - Disneyland Resort Paris

### ENGLISH VERSION CLICK HERE ###

UPDATE
Naar aanleiding van wat commotie rond de plaatsing van dit artikel voelen we ons genoodzaakt enkele nuances aan te brengen in het verhaal. Het artikel wat nu te lezen is, is een aangepaste versie van het origineel.

De laatst aangekondigde uitbreiding voor Disneyland Paris is natuurlijk de volgend jaar zomer openende Ratatouille dark-ride. Deze high-tech, state-of-the-art attractie met trackless motion-base vehicles en levensgrote 3D projecties is al voor lange tijd in ontwikkeling; afgelopen voorjaar kwam er eindelijk definitief bevestiging van EuroDisney S.C.A. zelf: de rat komt eraan.

Maar over de projecten die Disneyland Paris na de komst van Ratatouille in ontwikkeling heeft, is niet meer bekend dan enkele zeer hardnekkige geruchten. Ons heeft nu het nieuws bereikt dat moederbedrijf The Walt Disney Company per direct de investeringen van na Ratatouille heeft stilgelegd.

Sinds The Walt Disney Company met het vorig jaar september aangekondigde herfinancieringsplan de schuldenlast van EuroDisney S.C.A. heeft overgenomen van de banken, hebben ze direct ook meer controle over de besluitvorming van het Franse resort gekregen. Waar EuroDisney S.C.A. eerst de goedkeuring van alle verschillende banken nodig had voordat men met de constructie van een nieuwe attractie kon beginnen, heeft nu The Walt Disney Company in Amerika het laatste woord. Dit kan zowel goed als slecht nieuws betekenen.

Feitelijk gezien zou het nieuws wat ons bereikt heeft willen zeggen dat alle geruchten over toekomstplannen voor nieuwe attracties, shows en entertainment voorlopig ‘on hold’ zijn gezet; let wel: voorlopig. Geruchten zoals Star Tours 2, een compleet mini-land met Star Wars thema, een opvolger voor Captain EO, de toevoeging van Captain Jack Sparrow aan Pirates of the Caribbean, de uitbreiding van Hollywood Boulevard in de Walt Disney Studios, het introduceren van de Marvel characters in de Walt Disney Studios, Soarin’ Over The World, The Little Mermaid dark-ride in Fantasyland, etc. Talloze geruchten die al geruime tijd de ronde doen op het internet, waar er enkele tussen zitten die zeker een bron van waarheid hebben.

Naar aanleiding van het nieuwtje dat The Walt Disney Company de toekomstplannen voorlopig stil heeft gelegd, kan de toekomst van het resort er ineens anders uit gaan zien. Wat houdt dit precies in voor het resort in de jaren na de opening van Ratatouille? Volgens onze analyse kan het twee kanten op gaan: óf dit is een indicatie dat moederbedrijf The Walt Disney Company inziet dat de huidige koers van Disneyland Paris niet fundamenteel de problemen van het resort oplost waardoor er een groter masterplan nodig is, of het houdt simpelweg in dat de jaren na 2014 relatief stil zullen zijn qua uitbreidingen.

Persoonlijk hopen wij, net als iedereen, dat men op de achtergrond al geruime tijd bezig is met een grootscheepse reddingsoperatie à la Disney California Adventure en Hong Kong Disneyland. Bij beide parken, die onder de maat presteerden, zijn grootse uitbreidingsplannen aangekondigd die in enkele korte jaren de kwaliteit van de parken enorm heeft doen toenemen.
Een plan wat Disneyland Paris ook hard nodig heeft; helemaal nu de laatste paar jaar de kwaliteit langzaam weg aan het zakken is. Parcorama somde onlangs in zijn artikel een aantal punten op die duidelijk aangeven dat het resort langzaam maar zeker op het niveau van kwaliteit aan het inleveren is. Nog even en Disneyland Paris kan zich niet meer meten aan de “Disney Standard” die de parken in Amerika en Azië met veel trots uitdragen.

Er is een groots masterplan nodig die het identiteits- en capaciteitsprobleem van het Walt Disney Studios Park aanpakt en zorgt voor extra vermaak en entertainment in het Disneyland Park. The Walt Disney Company kan dit, heeft dit eerder bewezen en heeft voldoende financiële middelen om het waar te maken. Laat dit nieuwtje een eerste indicatie zijn van grootse plannen die op stapel staan!

Wat denken jullie? Hoe ziet volgens jullie de nabije toekomst van Disneyland Paris eruit? Wat zouden jullie willen zien in een groots masterplan, mocht dit in ontwikkeling zijn? En welke geruchten over toekomstige uitbreidingen hadden jullie graag uitgevoerd zien worden? Brand los in de commentaren!

UPDATE: Le Parcorama is de huidige staat van ons geliefde park ook opgevallen en is een petitie gestart.

 

### ENGLISH ###

Exclusive - Future developments at Disneyland Paris in danger?

This week news has reached us that The Walt Disney Company is, for the time being, shutting down all future projects in development for the parks after the opening of the Ratatouille ride. What could this mean for the future of the resort? In this article we will try to give an answer to this question by means of logical deduction.

UPDATE
Due to some commotion surrounding the publication of this article we feel the need to update the story with some proper nuances. The article as is available right now, is an edited version of the original.

The last announced expansion for Disneyland Paris is of course the Ratatouille dark ride, opening next summer. This high-tech, state-of-the-art attraction with trackless motion-base vehicles and larger-than-life 3D projections has been in development for a number of years. At the beginning of this year EuroDisney S.C.A. itself finally confirmed the rumours: the rat is coming.

But the projects Disneyland Paris has in development for after the opening of Ratatouille are a lot less fleshed out except for some very persistent rumours. News has reached us that The Walt Disney Company has stopped investments for future projects after Ratatouille, taking effect immediately.

Since The Walt Disney Company has taken over the debt structure from the banks through the refinancing plan set into motion last September, they have gained more control over the decision making process of the French resort. Where EuroDisney S.C.A. previously needed the approval of various banks before construction on a new attraction could begin, now The Walt Disney Company in the U.S. has a final say. This could be both good or bad news.

In essence the news that has reached us of The Walt Disney Company ordering to shut down all future investments means all rumours on future plans for attractions, shows and entertainment will be put on hold for now. Rumours such as Star Tours 2, a complete mini-land with Star Wars theme, a successor to Captain EO, the addition of Captain Jack Sparrow to Pirates of the Caribbean, the extension of Hollywood Boulevard at the Walt Disney Studios Park, introducing Marvel characters at the Walt Disney Studios Park, Soarin’ Over The World, The Little Mermaid dark-ride at Fantasyland, etc. Countless rumours which have been circling the Internet for a number of years, but which have a notion of truth for some.

In regards to the news of The Walt Disney Company shutting down future investments, the future of the resort itself could be a lot more different than expected. What will the implications be for the resort in the years after the opening of the Ratatouille ride? According to our analysis it could go in two directions: either this is an indication The Walt Disney Company is acknowledging the current course set by Disneyland Paris isn’t sufficient to solve the fundamental problems of the resort which calls for a larger master plan, or it will mean the years after 2014 will be relatively calm in terms of expansion.

Personally we hope, like everybody, they have secretly been working on a large-scale rescue operation similar to Disney California Adventure and Hong Kong Disneyland. For both parks, which have been performing below expectations, large-scale rescue plans were announced that have fixed the decline in quality of the parks tremendously in a few short years. A plan Disneyland Paris desperately needs, especially since the quality of the resort has slowly been declining in the last few years. Parcorama recently managed to sum up a list of clear indicators why the resort was slowly but steadily handing in on its quality. It wouldn’t take long or Disneyland Paris couldn’t measure itself with the “Disney Standard” the parks in the U.S. and Asia happen to carry out so well.

What it needs is a big masterplan fixing the identity and capacity problems of the Walt Disney Studios Park and extending the attraction and entertainment offerings in the Disneyland Park. The Walt Disney Company can do this, has proven it can do this and has sufficient financial needs to make it happen. Let the news that has reached us be a first indication of large-scale plans that are about to happen!

What do you think? What does the near future of Disneyland Paris look like? What would you like to see in a large masterplan, should this be in development? And what rumours on future expansions would you have loved to see carried out? Don’t hesitate to share your opinion below!

UPDATE: Le Parcorama also noticed the current state of our beloved park and started a petition.